Introductie

Een stukje geschiedenis

Ruim 20 jaar geleden is de Nederlandse Vereniging van Onderaannemers in de Kassenbouw opgericht. Voorafgaand aan de oprichting is in de glastuinbouwsector een ontwikkeling ingezet met als belangrijkste doelstelling: het verbeteren van de klimaatbeheersing en het verhogen van de lichtopbrengst in de kas, zodoende een hogere teeltopbrengst te bewerkstelligen voor de tuinder.

De veranderingen in de constructie van de kas hadden voor de onderaannemer tot gevolg dat hij zijn werkwijze en logistiek drastisch heeft moeten aanpassen en hem noodzaakte tot het plegen van grote investeringen zodoende zijn bedrijfsvoering verantwoord te kunnen continueren. Parallel aan deze ontwikkelingen verscherpte tevens het overheidsbeleid ten aanzien van de arbeidsomstandigheden in de glastuinbouwsector. Traditiegetrouw hebben de onderaannemers hun marge, ondanks de scherpe prijsstelling in de markt, immer weten te behalen door een hoge productiesnelheid tijdens lange werkdagen in combinatie met relatief lage investeringen en waren zaken als arbeidsomstandigheden en veiligheid op de bouwplaats van ondergeschikt belang.

In de loop der jaren is het accent, mede van overheidswege, verschoven naar een verbetering van de arbeidsomstandigheden, en terecht. 10 Jaar geleden was dit de reden voor een aantal onderaannemers om de koppen bij elkaar te steken om de hieraan gekoppelde problematiek gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden.

De NVOK in het kort

De oprichting van de Nederlandse Vereniging van Onderaannemers in de Kassenbouw was al snel een feit en tijdens de eerste bijeenkomsten werden de volgende doelstelling geformuleerd.

 • verbetering van samenwerking van onderaannemers onderling.
 • verbetering van het imago van de kassenbouw.
 • verbetering van arbeidsomstandigheden van de onderaannemers in het algemeen.
 • collectieve inkoop van goederen en diensten voor gereduceerde prijzen.
 • verbetering van dienstverlening en samenwerking naar / met de diverse opdrachtgevers.
 • gezamenlijke ontwikkeling van machines ter verbetering van de productie en de veiligheid.

Kortom, zaken die als collectief beter en sneller zijn te realiseren dan als bedrijf afzonderlijk.

Het lidmaatschap is gebonden aan een aantal regels waarvan onderstaand een 2-tal voorbeelden:

 • Ieder lid dient zijn financiële verplichtingen jegens de fiscus en de bedrijfsvereniging na te komen en overlegt ieder kwartaal de bewijzen van goed betalingsgedrag bij het secretariaat.
 • Ieder lid is contributieplichtig; de hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens een ledenvergadering vastgesteld en per half jaar in rekening gebracht

Alle regels zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging.

Daarnaast hanteert de vereniging een aantal "heren"afspraken.

 • Een NVOK-lid zal niet rechtstreeks werk aannemen van een opdrachtgever van een ander lid zonder diens instemming omdat zij de bestaande relatie respecteren tussen een onderaannemer en zijn opdrachtgever (de kassenbouwer).
 • Leden zullen werknemers van een ander lid niet zonder diens instemming of medeweten werven of aannemen.
 • Het maken van prijsafspraken over tarieven is geen NVOK zaak.

De NVOK respecteert het vrije marktmechanisme die bepaalt dat iedere onderaannemer vrij is in het bepalen van zijn aanneemsom voor de werkzaamheden naar zijn opdrachtgever.

N.V.O.K © 2012   -   scheijndel.nl