Convenant

Overlegplatform veiligheid en reparaties in de kassenbouw

In het voorjaar 2002 hebben op initiatief van het Verbond van Verzekeraars en de AVAG, alle betrokken partijen uit de sector deelgenomen aan het overlegplatform veiligheid en reparaties in de kassenbouw, over de problematiek van de veiligheid van het repareren van tuinbouwkassen.

Hoe repareer je een kas op een snelle, efficiënte maar vooral veilige wijze?
De toenemende hoogte van kassen, en glasafmetingen op het dek en in de gevels brengen potentiële risico's voor het uitvoerend personeel met zich mee.
Deze risico's gelden zowel voor de beglazing van een kas als tijdens reparaties van schade.

Vanuit het Overlegplatform is een werkgroep samengesteld die als opdracht heeft gekregen om voorstellen te doen met betrekking tot verantwoorde beglaas- en reparatiemethodes.
Deze werkgroep heeft een aantal aanbevelingen gedaan welke na overeenstemming door de achterban van alle betrokken partijen zijn vastgelegd in een convenant welke in november 2002 tijdens de Hortifair in Amsterdam ook door alle partijen is ondertekend.

Het convenant omvat de volgende vier maatregelen:

1) Bereikbaarheid
De basis van een veilige en efficiënte werkwijze in de kassenbouw, zowel tijdens de bouw als tijdens de reparatie van een kas, is gelegen in een goede bereikbaarheid voor de mensen en materialen van de plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Voor het geval deze werkzaamheden aan de buitenkant van een kas worden verricht, dient deze bereikbaarheid op de volgende twee manieren te worden bewerkstelligt, n.l. door een goed begaanbaar en breed genoeg (verhard) pad rondom de kas waardoor machines op de plaats van de werkzaamheden kunnen komen of een servicerail aan beide kopgevelzijden waarover machines kunnen worden geleid waarbij het begin daarvan goed en onbelemmerd toegankelijk dient te zijn voor een goede bevoorrading van glas.

2) Reparatiesysteem
Een kas moet voorzien zijn van een reparatiesysteem of reparatievoorziening voor zowel het horizontale als verticale glastransport en inzetbaar zijn voor die kas. Het machine moet voldoen aan de juiste veiligheidsnormen en richtlijnen.
Een en ander dient voor aanvang van de bouw van een kas te worden geregeld.

3) Reparatie met gehard glas
Bij handmatige reparatie van een kas moet voor een ruit met een oppervlakte van 1,8 m2 of meer altijd gehard glas worden gebruikt. Indien geen ruiten van gehard glas op voorraad is maar wel snijglas, moet met halve ruiten worden gewerkt.
Bij reparaties van binnenuit met een beglaasplateau kan eventueel snijglas verwerkt worden.

4) Preventiemaatregelen
De eigenaar van een tuinbouwkas moet tenminste de volgende voorzorgsmaatregelen treffen om de gevolgschade aan het gewas of de bedrijfsvoering als gevolg van beschadiging van zijn kas zoveel mogelijk te voorkomen.

a) Met het oog op een snelle start van de reparatiewerkzaamheden moet op ieder tuinbouwbedrijf een voorraad van voldoende benodigde roeden en tenminste honderd ruiten aanwezig, of bijv. vanuit een centraal aangelegde voorraad beschikbaar zijn.
Tenminste de helft van deze voorraad moet de maat van de grootste bij het bedrijf toegepaste dekruit hebben. Indien tevens een voorraad snijglas wordt aangehouden moet dit floatglas zijn.

b) Met het oog op het voorkomen van gewas- of andere gevolgschade moet op ieder tuinbouwbedrijf of cluster van tuinbouwbedrijven een aantal noodreparatievoorzieningen aanwezig zijn in de verhouding van vijf sets per hectare met een maximum van twintig sets.

Bovenvermelde richtlijnen en aanbevelingen dragen bij aan een snelle en veilige reparatie van een tuinbouwkas.